Subscribe to RSS Feed (Opens in New Window)

Schedule

Designing Repeatable Self-Healing into Cementitious Materials

Mo Li, University of California, Irvine
Shuai Fan, University of California, Irvine

Progress in Durability Study of FRP Materials

Zeng-Zhu Zhu, Shenzhen University
Ying-Wu Zhou, Shenzhen University
Li-Li Sui, Shenzhen University
Feng Xing, Shenzhen University
Jia Du, China Constructional Design International

The Feasibility of Waterproof Microcapsule System for Bacteria-Based Self-Healing Cementitious Material

Bing Liu, Shenzhen University & Shenzhen Institute of Information Technology
Biqin Dong, Shenzhen University
Ningxu Han, Shenzhen University
Fing Xing, Shenzhen University
Xu Deng, Shenzhen University
Guangmin Zhu, Shenzhen University