Abstract

A Zepetneki Tötösy család adattára/Records of the Tötösy de Zepetnek Family (Szeged: Attila József University, 1993. ISBN 9634819141 ©Steven Tötösy de Zepetnek https://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/totosyrecords1993 ) contains transcripts of published data, archival and family documents, and genealogies of the Tötösy de Zepethnek family and its selected collateral families. A Zepetneki Tötösy család adattára includes data about other Töt(t)ös(s)(i)y families not related by origin to the Tötösy de Zepetnek family. The revised and updated version of the 1993 print book is Records of the Tötösy de Zepetnek Family/A Zepetneki Tötösy család adattára. West Lafayette: Purdue University Press, 2010-. ISSN 1715-152X https://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/totosyrecords ©Steven Tötösy de Zepetnek & Purdue University Press.

A Zepetneki Tötösy család adattára/Records of the Tötösy de Zepetnek Family (Szeged: Attila József University, 1993. ISBN 9634819141 ©Steven Tötösy de Zepetnek https://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/totosyrecords1993 ) a család és szemelt rokon családainak nyomtatásban kiadott, levéltári és családi okmányait és családfáit tartalmazza. A Zepetneki Tötösy család adattára tartalmazza más Töt(t)ö(s)(i)y családok adatait melyek nem származásbeli rokonai a Zepetneki Tötösy családnak. Bővitett és javított verziója az 1993. kiadott könyvnek: Records of the Tötösy de Zepetnek Family/A Zepetneki Tötösy család adattára. West Lafayette: Purdue University Press, 2010-. ISSN 1715-152X https://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/totosyrecords ©Steven Tötösy de Zepetnek & Purdue University Press.

Date of Publication

1993

 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.