Controlling data disclosure in computational PIR protocols

Ning Shang
Gabriel Gabriel
Yongbin Zhou
Elisa Bertino

Abstract