A distributed approach to enabling privacy-preserving model-based classifier training

Hangzai Luo
Jianping Fan
Xiaodong Lin
Aoying Zhou

Abstract